Regulamin rywalizacji firm w ramach programu
FIRMA PRZYJAZNA BIEGANIU 2020

 1. Organizator
  1. Organizatorem programu Firma Przyjazna Bieganiu jest Fundacja „Maraton Warszawski”;
   Brylantowa 15, 05-077 Warszawa, NIP 9521913280, REGON 015438288.
  2. Kontakt dla uczestników: (+48) 737-444-810 oraz (+48 22) 749-13-33, mail: firmaprzyjaznabieganiu@maratonwarszawski.com lub korespondencyjnie: Fundacja „Maraton Warszawski”, ul. Grochowska 8c, 04-217 Warszawa
 2. Cele
  1. Wspieranie pracodawców, pracowników i ich rodzin w aktywności fizycznej poprzez aktywne uczestniczenie w imprezach biegowych organizowanych przez Fundację „Maraton Warszawski”.
  2. Promowanie dobrych praktyk w zakresie wspierania pracowników w realizacji ich sportowych pasji.
 3. Czas trwania
  1. Zgłaszanie uczestników biegów do programu Firma Przyjazna Bieganiu 2020 trwa od 18 kwietnia 2019 roku do 15 września 2020 roku.
  2. Rywalizacja w ramach programu Firma Przyjazna Bieganiu 2020 trwa od 18 kwietnia 2020 roku do 27 września 2020 roku.
  3. Rywalizacja jest prowadzona podczas:
   1. XVI Ekidenu (18-19 kwietnia 2020r.)
   2. PZU Półmaratonu Warszawskiego (23 maja 2020r.)
   3. PZU Maratonu Warszawskiego (27 września 2020r.) oraz biegów towarzyszących (26-27 września 2020r.)
    Organizator zastrzega sobie prawo do rozszerzenia listy zawodów branych pod uwagę przy rywalizacji w programie Firma Przyjazna Bieganiu.
 4. Zasady uczestnictwa w Programie
  1. W Programie mogą brać udział firmy, urzędy, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne (dla uproszczenia zwane dalej firmami). Do startu w biegach firmy mogą zgłaszać osoby zatrudnione w nich na umowę o pracę oraz mające zawarte umowy cywilnoprawne (zlecenia i o dzieło) nieprzerwanie przez trzy miesiące poprzedzające miesiąc, w którym zatrudniająca je firma dokonuje rejestracji, lub z przerwami na przestrzeni sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc rejestracji oraz dzieci zatrudnionych osób.
  2. W Programie udział mogą brać firmy bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników oraz formę prawną, w jakiej działają.
  3. Przystąpienie do Programu polega na zarejestrowaniu firmy przez wyznaczonego przez nią koordynatora. Rejestracja polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza na stronie https://rejestracja.maratonwarszawski.com/pl/.
  4. Zawodnicy mogą rejestrować się do drużyny poprzez wejście w specjalny link dostępny dla administratora na profilu danej firmy. Następnie administrator drużyny biegowej otrzymuje powiadomienie mailowe, że dana osoba poprosiła o dołączenie do drużyny, po czym administrator w panelu administratorskim na dedykowanej podstronie drużyny biegowej swojej firmy może zaakceptować lub odrzucić prośbę o dołączenie.
  5. Po zgłoszeniu zawodnika do firmowej drużyny biegowej, zgłoszenie do biegu jest wiązane z rywalizacją w ramach programu:
   1. Automatycznie – w przypadku biegów indywidualnych (15. PZU Półmaraton Warszawski, 42. PZU Maraton Warszawski). Zawodnik ma możliwość rezygnacji z rywalizacji w ramach programu w swoim profilu na stronie https://rejestracja.maratonwarszawski.com/pl/
   2. Ręcznie – w przypadku biegów drużynowych oraz dziecięcych (XVI Ekiden, Mini Maraton). Osoba zgłaszająca ma możliwość zgłoszenia do rywalizacji lub rezygnacji z rywalizacji w ramach programu w swoim profilu na stronie https://rejestracja.maratonwarszawski.com/pl/
  6. Terminy zgłaszania (lub rezygnowania) przez zawodników startu w ramach programu:
   1. PZU Półmaratonu Warszawskiego – 12 maja 2020r.
   2. XIV Ekidenu – 13 kwietnia 2020r.
   3. PZU Maratonu Warszawskiego (oraz biegi towarzyszące) – 15 września 2020r.
 5. Zasady uczestnictwa w biegach
  1. Zasady uczestnictwa w poszczególnych biegach regulują ich regulaminy.
 6. Kategorie i klasyfikacje
  1. Klasyfikacje są prowadzone z podziałem na wielkość firmy:
   1. Firmy małe – mniej niż 50 pracowników
   2. Firmy średnie – od 50 do 250 pracowników
   3. Firmy duże – powyżej 250 pracowników
  2. W ramach rywalizacji prowadzone są następujące klasyfikacje:
   1. PZU Półmaraton Warszawski
    • Najszybsza Firma – pod uwagę brana jest suma czasów 3 najszybszych osób (przy firmach dużych) lub 2 najszybszych osób (przy firmach średnich i małych) – klasyfikacja z podziałem na firmy małe / średnie / duże
    • Najbardziej Rozbiegana Firma – pod uwagę brany jest łączny dystans pokonany przez reprezentantów danej firmy, którzy ukończyli bieg – klasyfikacja z podziałem na firmy małe / średnie / duże
   2. XVI Ekiden
    • Najszybsza Firma – pod uwagę brana jest czas najszybszej sztafety– klasyfikacja z podziałem na firmy małe / średnie / duże
    • Najbardziej Rozbiegana Firma – pod uwagę brany jest łączny dystans pokonany przez sztafety reprezentujące daną firmę, które ukończyły bieg – klasyfikacja z podziałem na firmy małe / średnie / duże
   3. PZU Maraton Warszawski
    • Najszybsza Firma – pod uwagę brana jest suma czasów 3 najszybszych osób (przy firmach dużych) lub 2 najszybszych osób (przy firmach średnich i małych) – klasyfikacja z podziałem na firmy małe / średnie / duże
    • Najbardziej Rozbiegana Firma – pod uwagę brany jest łączny dystans pokonany przez reprezentantów danej firmy, którzy ukończyli bieg oraz biegi towarzyszące – klasyfikacja z podziałem na firmy małe / średnie / duże
   4. Firma Przyjazna Bieganiu 2020
    • Firma Przyjazna Bieganiu 2020 – pod uwagę brany jest łączny dystans pokonany przez zawodników i sztafety reprezentujące daną firmę, które ukończyli jeden z biegów wymienionych w punkcie III. 3. – klasyfikacja z podziałem na firmy małe / średnie / duże
   5. W klasyfikacjach Najbardziej Rozbiegana Firma, w przypadku równych wyników, o wyższym miejscu decyduje lepszy czas najszybszego zawodnika (sztafety)
 7. Ochrona danych osobowych
  1. Dane osobowe uczestników programu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprez Organizatora i Wykonawcy, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród.
  2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922).
  3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania.
  4. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udział w programie.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi Programu. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Orgamnizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.